Clàusula sòl. Devolució diners pagats. Girona

Guía publicada por:

Com reclamar la devolució dels diners pagats per aplicació de " clàusula sòl"

Què es requereix per reclamar la devolució de les quantitats pagades a l’entitat de crèdit  per haver-se’m aplicat la clàusula sol ?


Per a aquesta reclamació es requereix:


       • Que en el meu préstec o crèdit garantit amb hipoteca immobiliària a tipus d'interès variable tingui "clàusula sòl".


       • Que s'hagi signat entre una entitat de crèdit i una persona física.

  • Que la “ clàusula sòl” sigui nul·la. La "clàusula sòl" és nul·la quan és abusiva. Es considera que clàusula és abusiva quan el seu contingut no ha estat negociat individualment entre el consumidor i el professional prestador i totes aquelles no consentides expressament que, en contra de les exigències de la bona fe causin, en perjudici del consumidor i usuari, un desequilibri important dels drets i obligacions de les parts que es derivin del contracte.

 

Com reclamo?

Bàsicament:

• Si compleixo els requisits indicats ( que el meu préstec tingui “clàusula sol”, que aquésta sigui nul.la i que jo, persona física, sigui el(la)  consumidor(-a) del préstec)  llavors puc presentar reclamació prèvia a l'entitat de crèdit.


• L'entitat de crèdit té el termini de 3 mesos per proposar un càlcul de la quantitat a retornar.


• Si accepto la proposta de l'empresa llavors es signa un acord.


• Si jo no estic d'acord amb la proposta de l'entitat de crèdit o jo no he rebut resposta de l’entitat de crèdit llavors puc reclamar davant del corresponent jutge de primera instància de Girona.

 
El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE 21 de Gener de 2017) indica com reclamar.

Per on començo ?

            Pel contingut del préstec per a veure si té “ clàusula sòl”,

 

Pedir más información sin compromiso