clàusula sòl. Puc reclamar ?

Guía publicada por:

Devolució del diner indegudament pagat a entitat de crèdit per aplicació de clàusula sòl.

Què és la clàusula sòl?


      És una clàusula contractual d'un préstec o crèdit garantit amb hipoteca immobiliària a tipus d'interès variable que impedeix que el tipus d'interès baixi per sota del que estableix ella.

Què puc fer?

      Puc reclamar la nul·litat d'aquesta clàusula terra.


Què aconsegueixo si reclamo ?


      La declaració de nul·litat d'una "clàusula sòl" comporta:


                       1.- la seva inaplicació i eliminació. La qual cosa comporta que a partir d'aquest moment es calculi la quota hipotecària sense aplicar aquesta clàusula.


                       2.-El recàlcul de les quotes satisfetes en el préstec des de la data de la primera revisió fins a l'última quota abonada, aplicant el tipus d'interès que resulti aplicable sense aplicar la "clàusula sòl".


                       3.-  L’entitat de crèdit m’ha de pagar l'import resultant de la diferència entre la quantitat abonada per mi per haver-se’m aplicat aquesta clàusula sòl i la quantitat que realment hagués hagut de pagar sense aquesta clàusula terra.


Què es requereix per reclamar?

       Per a aquesta reclamació es requereix:


             • Que en el meu préstec o crèdit garantit amb hipoteca immobiliària a tipus d'interès variable tingui "clàusula sòl".


             • Que s'hagi signat entre una entitat de crèdit i una persona física.


Per on començo la meva reclamació?

     Amb la lectura del seu préstec o crèdit garantit amb hipoteca immobiliària.


Com reclamo?

      Bàsicament:

             • Si compleixo els requisits indicats ( que el meu préstec tingui “ clàusula sol” i que jo sigui persona física) llavors puc presentar reclamació prèvia a l'entitat de crèdit.


            • L'entitat de crèdit té el termini de 3 mesos per proposar un càlcul de la quantitat a retornar.


            • Si accepto la proposta de l'empresa llavors es signa un acord.


            • Si jo no estic d'acord amb la proposta de l'entitat de crèdit o jo no he rebut resposta de l’entitat de crèdit llavors puc reclamar davant del corresponent jutge de primera instància.

 
           El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl (BOE 21 de Gener de 2017) indica com reclamar.


Què passa si no reclamo?

      L'entitat de crèdit es queda uns diners que jo no hauria d'haver pagat i que en el càlcul de la meva quota, si l'entitat de crèdit no la retira, es continua aplicant aquesta "clàusula sòl".

Pedir más información sin compromiso