Incapacitat Permanent per discapacitat visual. Escala de Wecker. Girona

Guía publicada por:

Prestació econòmica de la Seguretat Social per discapacitat visual.

QUÈ ÉS LA DISCAPACITAT VISUAL ?

La discapacitat visual és la reducció de la capacitat de veure, de la capacitat visual, d’una persona.


QUÈ ÉS L'ESCALA D'WECKER?

L'Escala de Wecker és un criteri mèdic pel qual a un percentatge de reducció o pèrdua visual li correspon un grau d'incapacitat permanent.

Concretament:


• A una reducció visual d'entre un 24% i un 36% li correspon un grau d'incapacitat permanent parcial.

• A una reducció visual d'entre un 37% i un 50% li correspon un grau d'incapacitat permanent total per a la professió habitual

• A una reducció visual superior al 50% li correspon un grau d'incapacitat permanent absoluta per a tot treball.


QUÈ ÉS LA INCAPACITAT PERMANENT ?.


"La incapacitat permanent contributiva és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul·lin la seva capacitat laboral." (Article 193.1 del RDLeg 8/2015 de 30 d'octubre (text refós de la Llei General de la Seguretat Social).


QUINS GRAUS HI HA D ‘INCAPACITAT PERMANENT ?


La incapacitat permanent contributiva es classifica en els següents graus:


INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL PER A LA PROFESSIÓ HABITUAL:


És aquella que ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la seva professió habitual. En l'Escala d'Wecker és una pèrdua visual d'un 24% a un 36%.


INCAPACITAT PERMANENT TOTAL PER A LA PROFESSIÓ HABITUAL:


És aquella que incapacita el treballador per realitzar la seva professió habitual. El treballador no pot realitzar la seva professió habitual però pot fer una altra professió diferent. En l'Escala d'Wecker és una pèrdua visual d'un 37% a un 50%.


INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA PER A TOT TREBALL:


És aquella que incapacita el treballador per a tota professió. El treballador no pot realitzar cap treball. En l'Escala d'Wecker és una pèrdua visual superior al 50%


GRAN INVALIDESA:


És la situació del treballador que té una incapacitat permanent i que necessita l'ajuda d'una altra persona per als actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.


PENSIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT


A cada grau d'incapacitat permanent li correspon una determinada pensió o prestació econòmica indicada en els articles 195 i 196 del RDLeg 8/2015 de 30 d'octubre (text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Pedir más información sin compromiso