Sobre la guarda y custodia compartida durante COVID-19

Guía publicada por:

Guia para saber como realizar el intercambio en las visitas. Las resoluciones judiciales no quedan suspendidas y están plenamente en vigor. Te explicamos como gestionarlo.

Vista la situació sanitària actual provocada pel COVID19 i declarada com a pandèmia per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Vist el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, i en els seus articles 6, 7 e), 9 i 15 regula la limitació a la llibertat de circulació, limitació de la llibertat de circulació de persones, mesures de contenció en l'àmbit educatiu i mesures en matèria de transport.

Vista la necessitat de protegir l'interès del menor per raons de salut pública, en el compliment del règim de guarda i del règim de comunicació i estades establert mitjançant resolució judicial, la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona, amb el consens de la Secció d'Infància i Adolescència i la Secció de Dret Matrimonial i de Família, de la Comissió de Cultura, i amb el coneixement dels Jutjats de Família de Barcelona proposa les següents recomanacions:

1.    Els progenitors han d'actuar ajustant l'exercici de les responsabilitats parentals a les normes sanitàries.

2.    La restricció a la circulació de persones contempla en el seu article 7, lletra e), els serveis bàsics, persones dependents i menors d'edat. En aquest sentit Protecció Civil permet la circulació a l'efecte dels canvis en règim de custòdia compartida o “similars”.

3.    No es pronuncia, no obstant això, pel que fa als règims de guarda individual. En aquests casos, per a donar compliment del règim de comunicació i estades, els progenitors han de consensuar les modificacions en la manera d'exercir els temps de guarda i de relacions personals, trobades i estades, de manera que es garanteixin els drets dels menors i s'evitin al màxim els riscos per a la salut individual i col·lectiva. Els menors d'edat són asimptomàtics, però igualment poden contagiar a les persones majors, motiu pel qual l'estat d'alarma preveu que els centres educatius estiguin tancats durant 15 dies, així com els Punts de Trobada.

Si no s'aconsegueix el consens, es recomana que haurà de ser el progenitor custodi el que romangui amb el menor durant els 15 dies de l'estat d'alarma, impedint així que (i) les visites i trobades sense pernocta es puguin realitzar per la via pública, la qual cosa no està permesa en un estat d'alarma i (ii) les visites i trobades amb pernocta suposin un trasllat excessiu dels menors i un risc per al contagi de tots dos àmbits familiars, en major mesura, si hi ha persones de risc com els avis/es.

Això no significa que no es doni compliment al règim mitjançant règim telefònic, Skype i/o amb tots els mitjans electrònics necessaris per al contacte del menor amb el progenitor no custodi quan li correspongui, preservant d'aquesta forma la salut pública del menor d'edat i de la seva família.

En els supòsits de fills menors d'edat que comptin amb 12 anys o majors de 12 anys, tenint en compte la Convenció sobre els Drets del Nen, haurà d'explicar-se al menor d'edat les circumstàncies excepcionals i escoltar les seves opinions en totes les decisions que l'afecten.

4.    Ha de subratllar-se, finalment, que ha de prevaler l'interès superior dels nens, nenes i adolescents, i en aquest cas, la seva salut. Les directrius del Ministeri de Sanitat són les que han de seguir-se en benefici dels nens, nenes i adolescents, així com de la resta de la societat.</p>

Pedir más información sin compromiso