Violència de gènere. Indemnitzacions.

Guía publicada por:

Indemnitzacions per a víctimes de violència de gènere.

Qui pot ser beneficiari ?

Poden ser persones beneficiàries de la indemnització econòmica:

”a) Les dones que com a conseqüència de les formes de violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut física o psíquica que requereixin objectivament per a la seva curació, a més d'una primera assistència facultativa, un tractament mèdic, quirúrgic o psicològic. La simple vigilància o seguiment facultatiu del curs de la lesió no es considera tractament mèdic.

”b) Els fills i les  filles de víctimes mortals a conseqüència de violència masclista que siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort. Es considera que els fills i filles de víctimes mortals depenien econòmicament de la mare en el moment de la seva mort si convivien amb la víctima mortal en el moment de la defunció. La separació transitòria motivada per raó d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, i per supòsits de força major, no es considera trencament de la convivència. També s'entén que hi ha convivència quan aquesta es trobi interrompuda per motius derivats de la situació de violència masclista.

Per ser beneficiàries d'aquesta indemnització, les persones sol·licitants han de viure a Catalunya. Es considera que viuen a Catalunya les persones que puguin demostrar-ho per qualsevol mitjà admès en dret que acrediti que resideixen a Catalunya amb caràcter estable. En qualsevol cas, es considera que compleixen aquest requisit les persones que estiguin empadronades en un municipi de Catalunya. Així mateix, són persones beneficiàries, encara que no visquin a Catalunya, les dones i els seus fills o filles, si s'escau, quan la dona víctima treballi a Catalunya i els fets causants del dret a la indemnització hagin succeït a Catalunya.”

On es presenta la sol.licitud ?

L'expedient de la indemnització econòmica s'inicia a sol·licitud de la dona interessada o dels fills o filles de víctimes mortals davant la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'imprès establert a aquest efecte. En el cas que les dones o els fills o filles sol·licitants siguin menors d'edat no emancipats, o que la persona beneficiària estigui incapacitada o immersa dins d'un procediment judicial de modificació de la capacitat d'obrar o estigui en situació legal d'incapacitació pel qual no pugui tramitar la sol·licitud per ella mateixa, el formulari de sol·licitud l'ha de presentar qui acrediti exercir la tutoria, en tingui la representació legal o n'exerceixi la guarda de fet. En aquest cas, també s'ha d'informar la persona beneficiària de tot el procediment i de la resolució. En tot cas, la indemnització econòmica no la pot administrar l'autor o inductor de la violència.

 El formulari de sol·licitud es pot obtenir a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat), així com a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

El formulari de sol·licitud, degudament emplenat s'ha de presentar a les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sens perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quin termini hi ha per a sol.licitar-ho ?

En qualsevol moment abans de dos anys des de la data de notificació acreditativa de ser víctima de violència de gènere.

Quina és la quantia de la indemnització ?

En el cas de les dones l’import de la indemnització és de 5 vegades l’indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya mensual.

En el cas de filles(s) l’import de la indemnització és de 10 vegades l’indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya mensual.

 

Pot preguntar-nos a whatsap 627569571

 

Pedir más información sin compromiso